blocks w thick blue

#4 – Diamond Sashing. Sashing in a midtone emphasizes the diamonds.